Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Pokud máte zkušenosti z jiných internetových obchodů, nebude Vám tento systém dělat problémy. Pokud ne, vězte, že při vývoji tohoto obchodu bylo co nejvíce dbáno na pohodlí zákazníků. Celý proces se dá rozdělit do několika kroků:

Při jakýchkoli problémech můžete objednávat telefonicky na č. 284 690 844, 775 554 042 nebo e-mailem na obchod@aqua-aurea.cz.

Vyřizování objednávek

Osobní převzetí zboží

Zboží lze vyzvednout v naší kamenné prodejně na adrese: AQUA AUREA, s.r.o., Klapkova 51, Praha 8 – Kobylisy, nebo po předchozí domluvě na jiném prodejním místě uvedeném v kontaktech.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů postupujeme podle jasně definovaných zásad odpovídající nařízení GDPR.

Záruka a servis

Zákazník je v souladu se zákonem (paragraf 2165 občanského zákoníku) oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí.

AQUA AUREA, s.r.o. (Prodávající) odpovídá zákazníkovi (Kupující), že zboží nemá při převzetí vady.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze Českou poštu, přičemž k ceně opravy zboží bude účtováno poštovné ve výši podle druhu zboží.

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z  kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat

b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu zboží

c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Protokol o zpětném zaslání zboží

  CZ   EN